Datenschutzerklärung

Polityka prywatności

Wersja z grudnia 2021

Spis treści

 1. Nazwa i adres administratora
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
 3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
 5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
 6. Korzystanie z plików cookie
 7. Kontakt przez e-mail
 8. Przesyłanie aplikacji przez e-mail
 9. Obecność biznesowa
 10. Wykorzystanie obecności biznesowej w sieciach zawodowych
 11. Hosting
 12. Wtyczki

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych przepisów dotyczących ochrony danych jest spółka:

Agromet Sp. z o.o.

Aleja Wolności 5/7

63- 500 Ostrzeszów

Polska

+ 48 62 732 24 40

info@agromet.pl

https://agromet.pl

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane inspektora ochrony danych to:

Agromet Sp. z o.o.

Aleja Wolności 5/7

63- 500 Ostrzeszów

Polska

+ 48 62 732 24 40

info@agromet.pl

Start

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe dotyczące naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących naszych użytkowników zwykle ma miejsce dopiero po wyrażeniu przez nich zgody. Nie dotyczy to przypadków, w których uzyskanie uprzedniej zgody jest faktycznie niewykonalne, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania niezbędnego do podjęcia czynności przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego prawnie interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec tego interesu, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO [MD1] .

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane z chwilą ustania celu ich przechowywania. Przechowywanie po tym czasie może mieć również miejsce, jeśli zezwalają na to unijne lub krajowe dyrektywy, ustawy lub inne przepisy, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte w przypadku zakończenia obowiązkowego okresu przechowywania określonego w jednej z dyrektyw lub ustaw bądź przepisów, o których mowa powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych pozostaje niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych jesteś osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do administratora:

1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe.

W przypadku tego rodzaju przetwarzania możesz uzyskać od administratora następujące informacje:

1. cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

4. planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;

5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz uzyskać informacje na temat odpowiednich zabezpieczeń na podstawie art. 46 RODO w związku z tym przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do uzyskania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia, jeżeli Twoje dane osobowe, które są przetwarzane, są niedokładne lub niekompletne. Administrator musi dokonać tego sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz uzyskać ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych w terminie umożliwiającym administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione prawnie podstawy administratora są nadrzędne wobec Twoich.

W przypadku ograniczenia przetwarzania takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z przyczyn ważnego interesu publicznego UE bądź państwa członkowskiego

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Masz prawo zażądać od administratora usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek bezzwłocznie zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw:

  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane.
  2. Wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lub lit. a) art. 9 ust. 2 RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  3. Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych prawnie podstaw do przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Ujawnianie danych osobom trzecim

W przypadku, gdy administrator upublicznił Twoje dane osobowe i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmie uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe o Twoim żądaniu usunięcia przez takich administratorów wszelkich kopii, replikacji i odniesień do tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy ich przetwarzanie jest konieczne

1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  1. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z lit. h) i i) art. 9 ust. 2 oraz art. 9 ust. 3 RODO;
  2. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 w zakresie, w jakim jest prawdopodobne, że prawo, o którym mowa w podpunkcie a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów tego przetwarzania; lub
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych wobec administratora, administrator jest zobowiązany poinformować o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wiązać się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Masz prawo do bycia powiadomionym o tych odbiorcach przez administratora.

6. Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, jeżeli:

1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO oraz

2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Wykonywanie prawa do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże ważne uzasadnione prawnie podstawy do ich przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja ta

a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem;

b. jest dopuszczona na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które określa również odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; lub

c. odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) RODO i wdrożono odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1. 3., administrator podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje składającego skargę o postępie i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 RODO.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego, z którego uzyskiwany jest dostęp, przy każdym wejściu na naszą stronę internetową.

W tym procesie zbierane są następujące dane:

o Informacje o typie i wersji przeglądarki

o System operacyjny użytkownika

o Dostawca usług internetowych użytkownika

o Adres IP użytkownika

o Data i godzina dostępu

o Strony odsyłające

o Strony internetowe, do których system operacyjny użytkownika uzyskuje dostęp w naszej witrynie

Dane te są przechowywane w naszym systemie w plikach dziennika. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika ma miejsce w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są oceniane w celach marketingowych.

Cele te stanowią również nasze prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej następuje to pod koniec danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie po tym czasie jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, przez co nie można ich już powiązać z klientem wywołującym połączenie.

5. Prawo do sprzeciwu i sprostowania

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania obecności w Internecie. W związku z tym odwiedzający nie ma prawa do sprzeciwu.

VI. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie operacyjnym komputera użytkownika. Pliki cookie mogą być umieszczane w systemie operacyjnym użytkownika, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Taki plik cookie zawiera unikalny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy następnym wejściu na stronę.

Używamy plików cookie, aby poprawić użyteczność naszej strony internetowej. Niektóre elementy naszej obecności w Internecie wymagają identyfikacji przeglądarki uzyskującej dostęp podczas nawigowania między stronami.

W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane:

o Ustawienia języka

o Dane logowania

o Korzystanie z funkcji strony internetowej

W celu pseudonimizacji zbieranych w ten sposób danych użytkownika stosuje się techniczne zabezpieczenia. Dlatego nie jest możliwe powiązanie danych z użytkownikiem uzyskującym dostęp. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika.

2. Cel przetwarzania danych

Niezbędne technicznie pliki cookie są przetwarzane w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej obecności w Internecie nie mogą być realizowane bez użycia plików cookie. Wymagają one rozpoznania przeglądarki nawet po przejściu między stronami.

Wymagamy plików cookie dla następujących aplikacji:

o Przenoszenie ustawień językowych

o Google Maps, YouTube

Dane użytkownika zbierane przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania, prawo do sprzeciwu i sprostowania

Pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika i stamtąd są one przesyłane do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub włączyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Mogą one być nawet usuwane automatycznie. Może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny, jeśli pliki cookie będą dla niej wyłączone.

Pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie siedmiu dni, jeśli używasz przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub nowszej. Dotyczy to również plików cookie rezygnacji, które są wykorzystywane w celu zapobiegania formom śledzenia.

VII. Kontakt przez e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą podanego adresu e-mail. W przypadku skorzystania z tej możliwości dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail będą przechowywane.

Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania komunikacji.

2. Cel przetwarzania danych

Mamy również uzasadniony prawnie interes w przetwarzaniu danych, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych do nas pocztą elektroniczną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy kontakt mailowy związany jest z zawarciem umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w momencie zakończenia komunikacji z użytkownikiem. Uznaje się, że komunikacja została zakończona, gdy okoliczności pozwalają racjonalnie stwierdzić, że sprawa została w pełni wyjaśniona.

Dane osobowe zebrane dodatkowo podczas procesu transmisji są usuwane nie później niż po upływie siedmiu dni.

5. Prawo do sprzeciwu i sprostowania

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku komunikacja nie może być kontynuowana.

Pod numerem telefonu +48 62 732 24 40 lub pod adresem e-mail info@agromet.pl

Wszelkie dane osobowe, które są przechowywane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.

VIII. Przesyłanie aplikacji przez e-mail

1. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz aplikacyjny, za pomocą którego możesz przesłać nam swoją aplikację drogą elektroniczną. Dane wpisane w oknie wprowadzania danych zostaną do nas przesłane i zapisane, jeśli aplikant skorzysta z tej opcji. Dotyczy to następujących danych:

o Powitanie

o Imię

o Nazwisko

o Adres

o Numer telefonu / telefonu komórkowego

o Adres e-mail

o Informacje o kwalifikacjach i wykształceniu

o Umiejętności językowe

o Curriculum vitae

o Certyfikaty

o Zdjęcie

o Stan cywilny, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, zezwolenie na pobyt, zawód, mocne strony, doświadczenie zawodowe, języki

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych jest uzyskiwana w trakcie procesu przesyłania aplikacji; czynione jest również odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.

Możesz również przesłać nam swoją aplikację e-mailem. Jeśli to zrobisz, zbierzemy Twój adres e-mail oraz dane, które podasz w e-mailu.

Po przesłaniu do nas Twojej aplikacji wyślemy Ci e-mail potwierdzający otrzymanie Twoich dokumentów aplikacyjnych.

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania Twojej aplikacji.

2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania Twojej aplikacji.

Celem przetwarzania pozostałych danych osobowych podczas procesu przesyłania aplikacji jest zapobieganie nadużyciom formularza aplikacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) rec. [MD2] 1 RODO i ust. 26 podpunkt 1 zdanie 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych [BDSG].

4. Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres sześciu miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej. Twoje dane zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile będzie miał zastosowanie inny obowiązek prawny.

Dane osobowe zebrane dodatkowo podczas procesu przesyłania aplikacji są usuwane nie później niż po upływie siedmiu dni.

5. Prawo do sprzeciwu i sprostowania

Aplikant może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku, gdy aplikant kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim wypadku aplikacja nie może być dłużej brana pod uwagę.

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@agromet.pl lub pod numerem telefonu: +48 62 732 24 40

Wszelkie dane osobowe, które są przechowywane w procesie aplikacji drogą elektroniczną, zostaną w takim przypadku usunięte.

IX. Obecność biznesowa

Wykorzystanie obecności biznesowej w mediach społecznościowych

Instagram:

Instagram, część spółki Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia


Udostępniamy informacje na naszej stronie firmowej i oferujemy użytkownikom Instagrama możliwość komunikacji. Wykonywanie działań w ramach naszej obecności biznesowej na Instagramie (np. komentarze, posty, polubienia itp.) może prowadzić do ujawnienia danych osobowych (np. Twoje pełne imię i nazwisko lub zdjęcie Twojego profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Instagram, która jest współadministratorem obecności biznesowej Agromet S p. z o.o., nie możemy udzielić jakichkolwiek rozstrzygających informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Twoich danych.

Nasza obecność biznesowa w mediach społecznościowych służy do komunikowania się i udostępniania informacji (potencjalnym) klientom. W szczególności wykorzystujemy obecność biznesową do następujących celów:

Informacje o usługach, konkursach, kontakt z klientami, public relations, informacje ogólne, pozyskiwanie nowych klientów, rekrutacja pracowników

Publikacje dotyczące obecności biznesowej mogą zawierać w tym zakresie następującą treść:

o Informacje o produktach

o Informacje o usługach

o Konkursy

o Reklamy

o Kontakt z klientem

o Rekrutacja pracowników

Każdy użytkownik decyduje, czy chce ujawnić swoje dane osobowe, wykonując działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

Dane generowane przez obecność biznesową nie są przechowywane w naszych własnych systemach.


Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zbieramy w trakcie Twojego korzystania z naszej obecności biznesowej na Instagramie, oraz skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale IV. niniejszej Polityki prywatności. Po prostu wyślij e-mail na adres info@agromet.pl bez konieczności zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instagram i odpowiednich możliwości sprzeciwu, zobacz:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej


Udostępniamy informacje na naszej stronie firmowej i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Wykonywanie działań w ramach naszej obecności biznesowej w YouTube (np. komentarze, posty, polubienia itp.) może prowadzić do ujawnienia danych osobowych (np. Twoje prawdziwe imię i nazwisko lub zdjęcie Twojego profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w dużym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę YouTube, która jest współadministratorem obecności biznesowej Agromet Sp. z o.o., nie możemy udzielić jakichkolwiek rozstrzygających informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Twoich danych.

Nasza obecność biznesowa w mediach społecznościowych służy do komunikowania się i udostępniania informacji (potencjalnym) klientom. W szczególności wykorzystujemy obecność biznesową do następujących celów:

Informacje o usługach, konkursach, kontakt z klientami, public relations, informacje ogólne, pozyskiwanie nowych klientów, rekrutacja pracowników

Publikacje dotyczące obecności biznesowej mogą zawierać w tym zakresie następującą treść:

o Informacje o produktach

o Informacje o usługach

o Konkursy

o Reklamy

o Kontakt z klientem

o Rekrutacja pracowników

Każdy użytkownik decyduje, czy chce ujawnić swoje dane osobowe, wykonując działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

Dane generowane przez obecność biznesową nie są przechowywane w naszych własnych systemach.


Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zbieramy w trakcie Twojego korzystania z naszej obecności biznesowej w YouTube, oraz skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale IV. niniejszej Polityki prywatności. Po prostu wyślij e-mail na adres info@agromet.pl bez konieczności zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez YouTube i odpowiednich możliwości sprzeciwu, zobacz:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

X. Wykorzystanie obecności biznesowej w sieciach zawodowych

1. Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z możliwości utrzymywania obecności biznesowej w sieciach zawodowych Jesteśmy obecni biznesowo w następujących sieciach zawodowych:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Udostępniamy informacje na naszej stronie i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Obecność biznesowa jest wykorzystywana dla celów procesu aplikacji, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania pracowników.

Nie posiadamy żadnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez współadministratora obecności biznesowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Wykonywanie działań w ramach naszej obecności biznesowej w LinkedIn (np. komentarze, posty, polubienia itp.) może prowadzić do ujawnienia danych osobowych (np. Twoje prawdziwe imię i nazwisko lub zdjęcie Twojego profilu użytkownika).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w związku z korzystaniem z naszej obecności biznesowej jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem naszej obecności biznesowej jest informowanie użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik decyduje, czy chce ujawnić swoje dane osobowe, wykonując działania.

4. Okres przechowywania

Przechowujemy działania i dane osobowe ujawnione w naszej obecności biznesowej do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Ponadto przestrzegamy również ustawowych okresów przechowywania.

5. Prawo do sprzeciwu i sprostowania

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zbieramy w trakcie Twojego korzystania z naszej obecności biznesowej, oraz skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale IV. niniejszej Polityki prywatności. Aby to zrobić, po prostu wyślij wiadomość na adres e-mail podany w niniejszej Polityce prywatności. Nie musisz przy tym zachowywać żadnych wymogów formalnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu i prawa do sprostowania danych, kliknij tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XI. Hosting

Witryna korzysta z hostingu na serwerach obsługiwanych przez usługodawcę na nasze zlecenie.

Naszym usługodawcą jest:

HOME.PL Biczysko Piotr Paweł, Barcicki Grzegorz, Pietrusiak Marek, Kuśmierz Marcin Paweł SPÓŁKA AKCYJNA, Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła, gdy odwiedzasz witrynę. Przechowywane są następujące informacje:

o Typ i wersja przeglądarki

o System operacyjny

o URL strony odsyłającej

o Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

o Data i godzina żądania serwera

o Adres IP

Te dane nie są powiązane z innymi źródłami danych. Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej bez błędów i w tym celu muszą być zbierane pliki dziennika.

Lokalizacja geograficzna serwera jest w Polsce.

XII. Wtyczki

Używamy wtyczek do różnych celów. Wtyczki, z których korzystamy, są wymienione poniżej:

Korzystanie z Google Maps

1. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Korzystamy z usługi internetowych map Google Maps firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Używamy wtyczki Google Maps do wizualnej prezentacji danych geograficznych, które osadzamy w naszej obecności w Internecie. Poprzez korzystanie z Google Maps w naszej obecności w Internecie informacje o korzystaniu z naszej obecności w Internecie, Twój adres IP i adresy wprowadzone w funkcji planowania trasy są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google, kliknij tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Cel przetwarzania danych

Wtyczka Google Maps ma na celu poprawę użyteczności i wizualnego przedstawienia naszej obecności w Internecie.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników jest co do zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa.

5. Możliwości sprzeciwu i sprostowania

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
Możesz zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, wyłączając przechowywanie plików cookie osób trzecich w swoim komputerze, korzystając z opcji „Nie śledź” w kompatybilnej przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując bloker skryptów, jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery ( https://www.ghostery.com) w Twojej przeglądarce.
Kliknij poniższy link, aby wyłączyć korzystanie z Twoich danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu i prawa do sprostowania danych w odniesieniu do Google, kliknij tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Korzystanie z Google ReCaptcha

1. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Korzystamy z usługi Google ReCaptcha firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia. To narzędzie jest przeznaczone do sprawdzania, czy wpis danych jest zgodny i nie został dokonany przez bota. W tym celu Google ReCaptcha analizuje i uwierzytelnia zachowanie użytkownika obecności w Internecie pod kątem szerokiego zakresu cech. Dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, zwłaszcza jeśli są to dane dotyczące działań użytkownika (w szczególności jakie były ruchy myszy i które elementy zostały kliknięte), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności czas, adres IP i system operacyjny).
Dane nie są powiązane z danymi, które mogą być zbierane lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z uwierzytelnionych usług Google, takich jak Gmail.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google, kliknij tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Cel przetwarzania danych

Usługa Google ReCaptcha służy do ochrony naszej obecności w Internecie przed niewłaściwym wykorzystaniem.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników jest co do zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, na przykład dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Możliwości sprzeciwu i sprostowania

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
Możesz zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, wyłączając przechowywanie plików cookie osób trzecich w swoim komputerze, korzystając z opcji „Nie śledź” w kompatybilnej przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując bloker skryptów, jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery ( https://www.ghostery.com) w Twojej przeglądarce.
Wybierz poniższy link, aby wyłączyć korzystanie z Twoich danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu i prawa do sprostowania danych w odniesieniu do Google, kliknij tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Korzystanie z Gravatar

1. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Korzystamy z wtyczki Gravatar firmy Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Stany Zjednoczone (dalej: Gravatar). Zewnętrzna usługa awatarów Gravatar jest zintegrowana z naszą obecnością w Internecie w celu wyświetlania wizerunku użytkownika w sekcji komentarzy. Adres e-mail podany w komentarzach zostanie przesłany do Gravatar w celu wyświetlenia w komentarzach dowolnego wizerunku użytkownika powiązanego z tym adresem e-mail. Adres e-mail jest przesyłany do serwerów Gravatar w formie zaszyfrowanej, które z kolei dostarczają wizerunek użytkownika do naszej witryny internetowej i osadzają go w komentarzach na naszej stronie. Wyświetlając wizerunek, Gravatar może przechowywać adresy IP użytkowników. Gravatar może przechowywać Twój adres IP, wyświetlając awatary, oraz śledzić Twoje działania na stronach internetowych, na których używany jest Gravatar.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Gravatar, kliknij tutaj:
https://automattic.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Gravatar służy do celów marketingowych i optymalizacyjnych. W szczególności wtyczka ta służy do analizy korzystania z obecności w Internecie oraz do ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji, usług i doświadczenia użytkownika. Statystyczna ocena zachowań użytkowników pozwala nam ulepszać nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika. Stanowi to również nasz uzasadniony prawnie interes w przetwarzaniu informacji opisanych powyżej.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników jest co do zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, na przykład dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Możliwości sprzeciwu i sprostowania

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
Jeśli nie chcesz, aby obraz awatara powiązany z Twoim adresem e-mail w Gravatar był przesyłany, użyj adresu e-mail, który nie jest przechowywany w Gravatar, aby zarejestrować się w tej obecności w Internecie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu i prawa do sprostowania danych w odniesieniu do Gravatar, kliknij tutaj:
Privacy Policy

Korzystanie z Font Awesome

1. Zakres, w jakim przetwarzane są dane osobowe

Korzystamy z czcionek Font Awesome, usługi firmy Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, Stany Zjednoczone (dalej: Font Awesome). Czcionki są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki podczas otwierania strony, aby można je było wykorzystać w celu bardziej atrakcyjnego wyświetlania różnych informacji. Dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, w szczególności jeśli są to informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny).
Tekst zostanie wyświetlony w standardowej czcionce w przypadku, gdy Twoja przeglądarka nie obsługuje wtyczki Font Awesome lub uniemożliwia do niej dostęp.
Żadne pliki cookie nie są wykorzystywane, gdy odwiedzający wchodzi na stronę.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Font Awesome, kliknij tutaj:
https://origin.fontawesome.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Czcionki Google web są używane w celu atrakcyjnego przedstawiania naszych tekstów.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników jest co do zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa.

5. Możliwości sprzeciwu i sprostowania

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
Możesz zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Font Awesome, wyłączając przechowywanie plików cookie osób trzecich w swoim komputerze, korzystając z opcji „Nie śledź” w kompatybilnej przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując bloker skryptów, jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery ( https://www.ghostery.com) w Twojej przeglądarce.
Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu i prawa do sprostowania danych w odniesieniu do Font Awesome, kliknij tutaj:
https://origin.fontawesome.com/privacy


[MD1] W oryginale czasem występuje niemiecka nazwa RODO, ale to jest to samo (DSGVO = GDPR)

[MD2] Wydaje się, że to omyłkowe wstawienie, w oryginalnym tekście RODO nie ma nic takiego i cały przepis mieści się w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b)