ISO 14001:2015

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma spełnia wymagania aby skutecznie zarządzać czynnikami mającymi wpływ na środowisko, co wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ISO 14001:2015.
 
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem negatywnych skutków oddziaływania Organizacji na środowisko, ale również powoduje zwiększenie wydajności zachodzących procesów, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów, które ponosi Organizacja. Posiadając certyfikat ISO 14001:2015 pragniemy pokazać swoim klientom, że jesteśmy świadomi zobowiązań środowiskowych i prowadzimy konsekwentne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.
 
 
We are pleased to announce that our company meets the requirements to effectively manage factors affecting the environment, which involves obtaining the ISO 14001:2015 certificate.
 
The implementation of the Environmental Management System in accordance with the ISO 14001:2015 standard is associated not only with reducing the negative effects of the Organization’s impact on the environment, but also increases the efficiency of ongoing processes, which directly translates into reduced costs for the Organization. By having the ISO 14001:2015 certificate, we want to show our clients that we are aware of our environmental obligations and take consistent actions towards sustainable development.
<